Fotokópia občianskeho preukazu

4362

Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti obce. Potrebné doklady: • listina (originál alebo osvedčená fotokópia) • platný občiansky preukaz osoby, ktorá 

meno, priezvisko a titul • 2. adresa • 3. číslo občianskeho preukazu • 4.číslo vodičského preukazu a dátum vydania • 5. emailová adresa a telefónne číslo • 6. fotokópia občianskeho preukazu a vodičského preukazu … fotokópia občianskeho preukazu z oboch strán. druhý doklad totožnosti.

  1. Pravidlá vrátenia peňazí prevodníkom hotovosti uk
  2. Previesť 3000 filipínskych pesos na naše doláre
  3. Coinarchives pre prihlásenie
  4. Priemerný príjem z ťažby bitcoinov
  5. Nvidia gtx 750 ti cuda driver

posledný výpis z účtu (všetky strany a obraty), kde je zdokladovaná mzda . posledná výplatná páska . v prípade, že má klient výplatu v hotovosti, je p otrebné doložiť potvrdenie o príjme V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne a bez obmedzenia. Pri písomných úkonoch koná každý konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko, profesijné označenie „advokát“ a svoj podpis. -fotokópia vodičského a občianského preukazu -zloženie finančnej zábezpeky. Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started 2.

- fotokópiu občianskeho preukazu, - fotokópiu rodných listov žiadateľov a ich detí, - doklad preukazujúci rodinný stav: fotokópiu sobášneho listu, fotokópiu právoplatného rozsudku súdu o rozvode manželstva, fotokópiu úmrtného listu,

Fotokópia občianskeho preukazu

fotokópia občianskeho preukazu. doklad o uhradenom poplatku vo výške 7,50 eur. Číslo účtu: 0273781818/0900, IBAN: SK65 0900 0000 0002 7378 1818, listinu, ktorou sa preukazuje zmena trvalého pobytu (overená fotokópia platné občianskeho preukazu), miesto, dátum a podpis žiadateľa.

Fotokópia občianskeho preukazu

ako zať alebo nevesta alebo rodič osoby, ktorej bola zverená významná verejná funkcia. Prevzaté doklady: Fotokópia občianskeho preukazu (povinné). Iné.

Dôchodca môže poberať rôzne druhy dôchodkov: starobný, výsluhový, invalidný, vdovský, sirotský. fotokópia rodného listu dieťaťa; fotokópia občianskeho preukazu rodičov; fotokópia preukazu poistenca - dieťaťa; Doklady poskytnuté škole podľa záujmu rodičov: prihlášku do ŠKD - poštou alebo elektronicky; žiadosť rodiča o odklad povinnej školskej dochádzky - poštou alebo elektronicky Ak sú na poistnej zmluve určené oprávnené osoby vzťahom (manželka, deti, syn, dcéra) poisťovňa si žiada potvrdenie od notára, ktorý je poverený vo veci prejednania dedičstva po zomrelom a doklady ako fotokópia Listu o prehliadke mŕtveho, fotokópia Úmrtného listu, fotokópia občianskeho preukazu všetkých oprávnených 24. máj 2019 Pri vytváraní kópie občianskeho preukazu zamestnanca je potrebné zobrať do úvahy, že občiansky preukaz obsahuje viaceré osobné údaje  122/2013 Z. z. je možné uskutočniť transfer fotokópie / skenu občianskeho preukazu tak elektronickou ako aj klasickou poštou, je však v každom prípade  13.

Výpis z účtu Sken aktuálneho bankového výpisu - hlavičky, kde je uvedený dátum, IBAN a majiteľ účtu. VOP by mali byť voľne dostupné na webovej stránke. Ak ich ešte nemáte zverejnené, je potrebné nám ich zaslať. Fotokópia občianskeho preukazu (Príloha č. 2) Potvrdenie o návšteve školy (Príloha č. 3) II. Pred dvomi rokmi som nadviazal známosť s Tatianou Tóthovou, nar. 25.10.1994 bytom Smreková 36, 911 05 Trenčín, ktorá je zamestnaná ako recepčná v hoteli Slovan, Mierová 14, … - súhlasné vyjadrenie zákonného zástupcu s vycestovaním a fotokópia občianskeho preukazu zákonného zástupcu 2.

Fotokópia občianskeho preukazu

číslo občianskeho preukazu • 4.číslo vodičského preukazu a dátum vydania • 5. emailová adresa a telefónne číslo • 6. fotokópia občianskeho preukazu a vodičského preukazu … fotokópia občianskeho preukazu z oboch strán. druhý doklad totožnosti. posledný výpis z účtu na ktorý chodí dôchodok (všetky strany výpisu) rozhodnutie o priznaní, zvýšení alebo znížení dôchodku. ak je dôchodok vyplácaný v hotovosti, je potrebné doložiť aj potvrdenie z pošty.

Uvedené doklady zasiela do  Fotokópie dokladov (občiansky preukaz a technický preukaz) 60 dní od ich Fotokópie občianskeho preukazu (s výnimkou nasledovných údajov: dátum  ako zať alebo nevesta alebo rodič osoby, ktorej bola zverená významná verejná funkcia. Prevzaté doklady: Fotokópia občianskeho preukazu (povinné). Iné. postačuje aj fotokópia občianskeho preukazu,. zápisnica z valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene sídla (ak má spoločnosť viac spoločníkov),  fotokópia občianskeho preukazu (ak došlo k zmene mena, priezviska, alebo miesta osvedčená kópia dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon  kópie dokladov. kópia občianskeho preukazu, kópia vodičského preukazu. Cookies. Informácie o využívaných cookies sú spracované samostatne TU. prostredníctvom eID karty (občianskeho preukazu s elektronickým čipom).

emailová adresa a telefónne číslo • 6. fotokópia občianskeho preukazu a vodičského preukazu … fotokópia občianskeho preukazu (obe strany) druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz, kartička poistenca) výpis zo súkromného účtu za posledný mesiac (všetky obraty) potvrdenie o podaní daňového priznania; kompletné daňové priznanie; potvrdenie o zaplatení dane (výpis z účtu, šeková poukážka) c) Príloha č.03 žiadosti: Fotokópia Občianskeho preukazu (obe strany) žiadateľa d) Príloha č.04 žiadosti: Fotokópia Vodičského oprávnenia skupiny „B“ (obe strany) žiadateľa. II. Úplný prehľad podmienok oprávnenosti, spôsob ich preukazovania a overovania Fotokópia občianskeho preukazu; Držiteľ motorového vozidla s označením O1 prikladá k žiadosti: – Fotokópia preukazu osobitného označenia vozidla – Fotokópia preukazu ZŤP. Lehota: v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov. Žiadam o prijatie za riadneho* podporujúceho* člena občianskeho združenia Europolice Federation.

O Z N A M .

zimbabwe bankovka jeden milión dolárov
aud na 56 centov
spravodlivé ceny 2021
koncový doraz gdax
ako môžete získať bitcoiny zadarmo

g) fotokópia občianskeho preukazu predloženého zo strany akcionára a predsedu predstavenstva PVS, ktorým je Ing. Peter Fodrek, PhD., r.:1 základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby za jej fyzickej prítomnosti; h) fotokópia občianskeho preukazu predloženého zo strany akcionára a člena

druhý doklad totožnosti. posledný výpis z účtu na ktorý chodí dôchodok (všetky strany výpisu) rozhodnutie o priznaní, zvýšení alebo znížení dôchodku.